Warunki korzystania

Regulamin usług i korzystania z serwisu NIC Service

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Norwegii, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu NIC Service, znajdującego się pod adresem internetowym www.nicservice.no, który przeznaczony jest dla Użytkowników szukających produktów i usług oraz oferujących je Usługodawców i ma na celu ułatwianie nawiązywania kontaktów handlowych pomiędzy nimi.

I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE
1. Administrator – NIC Service należy do grupy Nordic Investment & Group AS z siedzibą w Oslo, mieszczącą się przy ulicy Dalsbergstien  0170 Oslo zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorstw Brønnøysundregistrene numerze 914 755 867, telefon:+47 22565681, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. NIC Service (zwany też zamiennie Serwisem) – serwis internetowy prowadzony przez Administratora.
3. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z serwisu NIC Service.
4. Zarejestrowany Użytkownik – Użytkownik, który zarejestrował się w Serwisie.
5. Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje pełny dostęp do Serwisu.
6. Konto Użytkownika – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
7. Zapytanie – zapytanie ofertowe złożone w NIC Service.
8. Pytający – składający Zapytanie Użytkownik NIC Service.
9. Usługodawca – przedsiębiorca mogący dostarczyć produkt lub usługę, do którego NIC Service wysyła Zapytanie lub które publikuje w NIC Service swoją ofertę handlową.
10. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Zarejestrowanym Użytkownikiem na czas nieokreślony, na mocy której Administrator zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zarejestrowanego Użytkownika usług elektronicznego przesyłania zapytań ofertowych, w zamian za wynagrodzenie określone w Cenniku.
11. Cennik – wykaz cen wszystkich oferowanych przez Administratora usług w Serwisie.
12. Opłata – należna Administratorowi płatność od Usługodawcy lub w niektórych przypadkach od Użytkownika.
13. Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie.
14. Pakiet usług – wybrany przez Usługodawcę zestaw usług świadczonych przez NIC Service.
15. Kategoria wyróżniona - kategoria branżowa określona przez Administratora. Opłata za dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategorii wyróżnionej jest ustalana indywidualnie z Usługodawca.
16. Kategoria niewyróżniona - kategoria branżowa określona przez Administratora. Opłata za dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategorii niewyróżnionej jest opisana w Cenniku.
17. Partner - przedsiębiorca mający dostęp do ofert handlowych zamieszczanych na stronie Serwisu na podstawie zawartej z nim umowy.
18. Program Polecają nas lub Program Polecają nas Klienci lub Program - organizowany przez Administratora program promocji firm, które są polecane przez swoich klientów.
19. Certyfikacja - Przeprowadzana przez Administratora procedura sprawdzająca, czy firma spełnia określone wymagania.
20. Certyfikat Polecają nas lub Certyfikat Polecają nas Klienci lub Certyfikat - Certyfikat wydawany przez NIC Service, który potwierdza, że firma przeszła Certyfikację i spełnia wymagania Programu.
21. Widget lub Baner - zamieszczany przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej baner informujący o udziale w Programie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
2. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

III. PRZESYŁANIE ZAPYTANIA
1. Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Pytający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza zapytania ofertowego.
3. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są czerwoną gwiazdką.
4. Administrator przesyła otrzymane Zapytanie do Usługodawców, którzy mogą być zainteresowani dostarczeniem Pytającemu poszukiwanych przez niego produktów lub usług. Wybór Usługodawców, do których NIC Service prześle Zapytanie, zależy od podanych w nim informacji. 
5. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik Serwisu chcący korzystać z pełnej funkcjonalności NIC Service, musi się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu.
2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
3. Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, przy czym pola, których wypełnienie jest obowiązkowe, oznaczone są czerwoną gwiazdką.
4. W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (login) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w serwisie.
5. Po wypełnieniu i wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci rejestracji Konta. Z chwilą potwierdzenia chęci rejestracji pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem zostaje zawarta Umowa.
6. Poprzez Rejestrację Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora na potrzeby związane z funkcjonowaniem Serwisu.
7. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
8. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
9. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

V. OFERTY
1. Zarejestrowany użytkownik może dodawać w NIC Service swoje oferty.
2. Użytkownik może zmieniać treść swoich ofert.

VI. PROGRAM "POLECAJĄ NAS"
1. Celem Programu Polecają nas jest wspieranie firm, które uczestniczą w Programie przez promocję ich pozytywnego wizerunku wynikającego z uczestnictwa w Programie Polecają nas oraz promocja dobrych i etycznych praktyk w obrocie gospodarczym, za dodatkowa oplata.
2. Uczestnikiem Programu może zostać firma, która:
o a) Pozytywnie przeszła Certyfikację:
▪    1) otrzymała pozytywne opinie, które zostały zaakceptowane przez serwis NIC Service i w nim opublikowane,
▪    2) Przeszła procedurę weryfikacji tożsamości w Serwisie.
▪    3) Przeszła procedurę weryfikacji danych w Serwisie,

▪    4) Prowadzi działalność gospodarczą od co najmniej 3 miesięcy,
o b) Zaakceptowała niniejszy regulamin,
o
o c) Zobowiązała się do zamieszczenia Banera Programu na swoich stronach internetowych oraz zobowiązała się do załączania Linku w swoim podpisie dołączanym do treści korespondencji elektronicznej,
3. Jeśli NIC Service poweźmie informacje uzasadniające odebranie certyfikatu (utrata wiarygodności, problemy płatnicze, negatywne opinie etc.) Serwis zachowuje prawo do wypowiedzenia uczestnictwa wraz z prawem do usunięcia konta bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. W przypadku przerwania uczestnictwa w Programie przez Uczestnika Programu lub wypowiedzenia uczestnictwa w programie przez NIC Service firma traci prawo do posługiwania się Banerem Programu, Certyfikatem oraz innymi elementami graficznymi związanymi z Programem.
5. Uczestnik Programu może wypowiedzieć Uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
6. Serwis może wypowiedzieć Uczestnikowi Programu uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
7. Wypowiedzenie umowy przez stronę Kupującą lub jak w pkt 4 – nie daje uczestnikowi uprawnienia do rekompensaty za okres niewykorzystany lub koszt certyfikacji.
8. Po ustaniu stosunku umownego prawa do korzystania ze znaku towarowego "Polecają nas" za świadome korzystanie ze znaku po utracie tego prawa, NIC Service może zażądać kary umownej w wysokości 25.000 nok wraz z dochodzeniem odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej.
9. Każde ponowne przystąpienie do Programu Polecają nas wymaga ponownej Certyfikacji.
10. Podmioty nieuczestniczące w Programie mają możliwość zgłaszania uwag i zastrzeżeń odnośnie firm uczestniczących w Programie.
11. Czas trwania Programu jest nieograniczony.
12. NIC Service nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki korzystania ze znaku towarowego "Polecają nas" oraz uczestnictwa w programie.

VII. OPŁATY
1. Ceny dostępnych dla Użytkownika usług oferowanych przez Administratora w Serwisie zostały opisane w Cenniku, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).
2. Dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategoriach wyróżnionych jest ustalany indywidualnie z Dostawcą.
3. Dostęp do danych kontaktowych zapytań ofertowych w kategoriach niewyróżnionych został określony w cenniku..
4. Administrator zastrzega sobie możliwość oferowania dodatkowych płatnych usług, które nie zostały wyszczególnione w cenniku.
5. Opłata za usługi jest pobierana z góry. Dokonanie płatności będzie oznaczało, że Użytkownik chce skorzystać z płatnej usługi.
6. Płatne usługi stają się dostępne dla Użytkownika po wpłynięciu należności na konto Serwisu.
7. Po wpłynięciu należności Administrator wystawi fakturę, którą prześle na adres e-mail podany podczas rejestracji Użytkownika.
8. Dane do faktury pobierane są z wizytówki Użytkownika oraz formularza płatności.
9. Użytkownik upoważnia Administratora do wystawienia faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
10. Użytkownik Serwisu zgadza się na przesyłanie faktur VAT drogą elektroniczną.
11. Administrator ma prawo do stosowania cen promocyjnych, rabatów oraz całkowitego zwolnienia Usługobiorcy z opłat za promowanie serwisu NIC Service oraz inne działania na rzecz Serwisu.
12. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Cennika w każdej chwili. Zmiana Cennika jest równoznaczna ze zmianą regulaminu.
13. Nowy Cennik zaczyna obowiązywać z chwilą jego ogłoszenia w Serwisie.
14. Dostawca ma możliwość złożenia zamówienia na usługi świadczone przez NIC Service telefonicznie, za pośrednictwem swojego Doradcy Biznesowego.
15. Za zgodą Dostawcy i Doradcy Biznesowego Doradca Biznesowy może wystawić Dostawcy fakturę z odroczoną płatnością lub fakturę płatną w dniu wystawienia.

VIII. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
1. Zasady bezpieczeństwa Serwisu NIC Service zostały szczegółowo opisane w dokumencie „Polityka bezpieczeństwa”, stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu (załącznik nr 1).

IX. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA
1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
2. Administrator nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że Serwis jest wolny od wad.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
4. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań, informacji o Dostawcach, Ofert, Opinii i Artykułów Eksperta.
7. Na wniosek sądu Administrator zmieni lub usunie z serwisu treści dodane przez Użytkowników, które naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie, prawa własności intelektualnej lub prawa własności przemysłowej.
8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne zapytania ofertowe, które nie zostały zamknięte z winy Pytającego.
9. Administrator nie gwarantuje minimalnej liczby zapytań otrzymywanych przez danego Usługodawcę, jak również nie gwarantuje Pytającemu otrzymania odpowiedzi od Dostawców.
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z użycia danych dostarczonych przez NIC Service.
11. Administrator nie jest stroną umów, porozumień lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Pytającym, który składa Zapytanie, a Usługodawca, wobec czego Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem Zapytania. Administrator nie ponosi też odpowiedzialności za inne działania lub zaniechania Usługodawcy względem Pytającego.
12. Administrator ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości opłaty wniesionej przez Użytkownika w celu wykupienia spornej usługi.
13. Administrator ma prawo odrzucić Artykuł Eksperta w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące daną firmę, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie firmowej danego produktu lub usługi. Administrator zastrzega sobie prawo edycji Artykułów Eksperta.

X. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA
1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w Serwisie NIC Service.
3. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
4. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu NIC Service.
5. Zarejestrowany Użytkownik powinien dbać o właściwe ustawienia konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie dopasowanie Pytających do zakresu działalności Usługodawcy.
6. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.
7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa norweskiego.

XI. OBOWIĄZKI PYTAJĄCEGO
1. Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Usługodawcy przygotowanie właściwej oferty handlowej.
2. Zapytania zawarte w Serwisie muszą być bardzo dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Pytający.
3. Zabronione jest umieszczanie w opisie Zapytania wszelkiego rodzaju reklam.
4. Składane Zapytanie nie może zawierać słów kluczowych, nie związanych z jego tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek.
5. W Zapytaniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
6. W Zapytaniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
7. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu.

XII. OBOWIĄZKI USLUGODAWCY
1. Usługodawca zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Pytającego.
2. Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd innych Użytkowników Serwisu.
3. Usługodawca, który odkrył dane kontaktowe Pytającego zobowiązany jest do złożenia Pytającemu oferty.
4. Usługodawca zobowiązany jest do przekazywania Pytającemu oferty nie później niż do daty ważności zapytania określonej w Zapytaniu.

XIII. INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE
1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
2. NIC Service może być wykorzystywane tylko w celu wysłania Zapytania na własne potrzeby lub w celu pozyskania Zapytań na własne potrzeby.
3. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności Zapytań i danych Usługodawców.
4. Zabrania się przekazywania, udostępniania lub odsprzedaży treści Zapytań ofertowych, danych osobowych lub danych kontaktowych Pytających innym podmiotom lub osobom.
5. Zabrania się wykorzystywania NIC Service w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Zapytaniach lub Usługodawcach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy Pytającym a Usługodawca, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
6. Zabrania się wykorzystywania NIC Service w celu monitorowania rynku Zapytań ofertowych.
7. Zabrania się wysyłania informacji, które nie są zapytaniami o oferty.
8. Zabrania się wprowadzania przez Pytającego do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Administrator może odstąpić od przekazania zapytania Usługodawca. Administrator może odstąpić od przekazania Zapytania także w przypadku powzięcia podejrzeń co do wiarygodności treści podanej w formularzu, gdy Zapytanie ma charakter niekomercyjny, a także w innych uzasadnionych okolicznościach.
9. Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika na zasadach i w trybie określonym w pkt.XVI. niniejszego Regulaminu.
10. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że został poinformowany o dobrowolności udzielenia zgody na przetwarzanie udostępnionych przez Użytkownika danych osobowych.
11. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu.
12. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez NIC Service w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
13. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, formularzu przesyłania zapytania ofertowego, formularzu wystawiania referencji i opinii o firmie oraz formularzu kontaktowym na wizytówkach firm Użytkownik wyraża zgodę na:
o a) przetwarzanie danych (w tym także tworzenie baz danych) w celach związanych z obsługą użytkownika i świadczeniem usług przez NIC Service i Partnerów;
o b) przekazywanie Użytkownikowi informacji handlowej przez NIC Service i Partnerów.
o c) przekazywanie Użytkownikowi informacji marketingowej 
14. Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.

XIV. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
1. NIC Service jest własnością Administratora.
2. Nazwa i logo NIC Service są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być reprodukowane tylko za pisemną zgodą właściciela.
3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, przysługują wyłącznie NIC Service.
5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.
6. Administrator ma prawo odrzucić Artykuł Eksperta w przypadku, gdy jest on reklamą firmy lub zawiera elementy promujące daną firmę, a także gdy artykuł jest kopią tekstu umieszczonego na innych stronach internetowych, w tym na stronie firmowej danego produktu lub usługi.

XV. REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z usługami NIC Service powinny być zgłaszane przez Pytającego lub Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać: opis problemu, dane osoby bądź firmy zgłaszającej reklamację (imię i nazwisko bądź nazwa, adres, numer telefonu, adres elektroniczny).
3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w terminie do 21 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, drogą elektroniczną lub w formie pisemnej.

XVI. USUNIĘCIE KONTA, OFERTY LUB ZAPYTANIA, ROZWIĄZANIE UMOWY
1. Administrator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy prawa.
2. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu Zapytania lub Oferty, jeśli jego treść narusza regulamin, prawo lub prawa stron trzecich.
3. Zarejestrowany Użytkownik może usunąć swoje Konto Użytkownika z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza kontaktowego
4. Pytający może usunąć Zapytanie z Serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiedni wniosek na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza kontaktowego.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia konta w przypadku, zalegania z płatnością przez Użytkownika wobec Administratora.

XVII. KWESTIE TECHNICZNE
1. Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług NIC Service, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 4.01, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.
2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.
3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku.
4. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, które spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji NIC Service.
5.

XVIII. ZMIANY REGULAMINU
1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie
3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w NIC Service po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Logując się Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z Serwisem.

XIX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.

XX. ZAŁĄCZNIKI
1. Załącznik nr 1 - Polityka bezpieczeństwa